Kỹ thuật Liên Kết Giác Mạc (Corneal Cross-Linking)

Kỹ thuật Liên Kết Giác Mạc (Corneal Cross-Linking) là một phương pháp sử dụng tia sáng cực tím cùng với một chất nhạy quang để tăng cường chất kết cấu trong giác mạc. Sau khi được hỗ trợ với sự liên kết này, chúng tôi có thể làm chậm lại, hoặc ngưng, những sự suy thoái bất thường của hình thể giác mạc. Vì vậy khi giác mạc được tiếp thu những phương pháp, để điều chỉnh nhãn thị khác , kết quả sẽ cao hơn.

TÔI MUỐN TIN TỨC